ចែក​រំលែក​គំនិត​ និង​ចំណេះដឹង​ជាមួយគ្នា

Fix Khmer Unicode Problem in Linux

Posted in Linux by ប្រាក់ សុភី on ខែតុលា 6, 2009

នៅ​ក្នុង​ Linux (Ubuntu, Debain, Open SuSe…) នៅ​ពេល​យើង​វាយ​ស្រៈ​ដួច​ខាង​ក្រោម​នេះ​វាន​មិនស្គាល់៖

<U17ff> :    "ាំ"
<U17fe> :    "ោះ"
<U17fd> :    "េះ"
<U17fc> :    "ុំ"
<U17fb> :    "ុះ"

ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយបញ្ហាខាង​លើ ចំពោះ​ Ubuntu និង​ Debain សូម​បន្ថែម​ code ដូច​ខាងក្រោម​ទៅ​ក្នុង​ file /etc/environment

សូមវាយ commend ក្នុង Terminal:

sudo gedit /etc/environment

សូម copy កូដ​ខាង​ក្រោម​បញ្ចួល​រួច​ save file នេះ
LANGUAGE=”km_KH:km”
LANG=”km_KH.UTF-8″
GTK_IM_MODULE=”xim”

បន្ទាប់​មក​ត្រូវ Restart System។

ចំនែក Open SuSe សូម​មើល​ទីនេះ https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=335944

Tagged with: ,
%d bloggers like this: