ចែក​រំលែក​គំនិត​ និង​ចំណេះដឹង​ជាមួយគ្នា

ក្រសួង​ព័ត៌មាន​ជ្រើសបុគ្គលិក វៀតណាម

Posted in ពត៌មាន by ប្រាក់ សុភី on ខែកក្កដា 11, 2011

ថ្ងៃត្រង់នេះ មើល​ ទទក ឃើញ​ក្រសួង​ព័ត៌មានប្រកាស​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក អ្វីដែល​ខ្ញុំ​ចាប់​អារម្មណ៍បំផុតនោះ គឺ​ក្រសួងនេះ​បានប្រកាសជ្រើសរើស​បុគ្គលិក អ្នក​អាន​សាព័ត៌មាន​ជា​ភាសា​វៀតណាម ចំនួន​មួយនាក់  ❓ នេះ​ប្រហែល​យក​មក​អោយ​អាន​ព័ត៌មាន​ជា​ភាសា​យួន​ហើយ​មើលទ?

%d bloggers like this: