ចែក​រំលែក​គំនិត​ និង​ចំណេះដឹង​ជាមួយគ្នា

Facebook និង​ផ្លាស់ប្តូរ Home Page

Posted in ពត៌មាន by ប្រាក់ សុភី on ខែ​មីនា 12, 2009

Facebook ជាគេហទំព័រ​ដ៏ល្បី​ល្បាញ​ជាងគេ​នៅ​លើ​ពិភព​លោក នឹង​ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់ប្តួរ Home Page របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​បង្ករភាព​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់។ សូមើទីនេះ Facebook

Tagged with:
%d bloggers like this: