ចែក​រំលែក​គំនិត​ និង​ចំណេះដឹង​ជាមួយគ្នា

ទីណាដែលខ្ញុំឧស្សារហ៍រកឯកសារជាងគេ?

Posted in ពត៌មាន by ប្រាក់ សុភី on ខែធ្នូ 30, 2008

Google: ពិតណាស់ ព្រោះវាជា giant search engine

Yahoo: ម្តងម៉ាកាល ព្រោះខ្ញុំជាប់ចិត្តជាមួយ Google រួចហើយ ហើយម្យ៉ាងទៀតនោះខ្ញុំប្រើ​ Google chrome web browser មិនចាំបាច់ បើកគេហទំព័រ Search Engine ទេ ចង់បានអ្វីគ្រាន់តែវាយពាក្យនោះក្នុង Address bar របស់ Chrome ទៅជាកាស្រេច វានឹងស្វែងរកអ្វីដែលយើងចង់បាន នៅក្នុង Google អត់ចំនាយពេលទៅបើក Search Engine នោះទេ​ នេះហើយដែលខ្ញុំចង់បាន ចំនាយពេលតិច តែចំនេញច្រើន​ ហាហា!!!

Live.com អូលែងនិយាយតែម៉ងនឹង​ យួណាស់បានទៅអើត Live ម្តង។

តែនៅកន្លែងមួយសំខាន់បំផុតសំរាប់ខ្ញុំនោះគឺ Delicious ជា Online bookmark ធំជាងគេ ហើយជាកន្លែងប្រមួល​​​ផ្តុំអ្នកឯកទេស​ជាច្រើននៅទីនោះ។ មិនថាខ្ញុំ រឺអ្នកទាំងនោះទេបើបានរក​ឃើញគេហទំព័រណាមួយ មានប្រយោជន៍ គឺ Bookmark គេហទំព័រទាំងនោះ ទៅ Delicious ដើម្បីមើលថ្ងៃក្រោយ មិនពិបាកស្វែងរកម្តងទៀត ទាំងនេះហើយបានធ្វើ Delicious ល្បីបន្តិចម្តងៗ ហើយបានទាក់ទាញ Web Users ជាច្រើនប្រើវា។ ដើម្បីទាញ​ប្រយោជន៍ពីគេហទំព័រនេះ គឺងាយណាស់គ្រាន់តែស្វែងរក bookmarkN ណាមួយ  យើងនឹងឃើញមានចំនួន Web users បាន bookmark​ ប្រសិនបើមាន bookmark ណាដែលមានចំនួនច្រើនជាង​គេ​នោះហើយ​ដែលយើងចង់បានចួលទៅចុះមិនខុសទេ។ មួយវិញទៀតយើងអាចស្វែងរកតាមរយ Tags របស់ bookmark នីមួយៗ​សូមចុចលើ Menu Tags ជ្រើសយក Explore។

រៀនប្រើ Raw HTML Plugin for WordPress

Posted in កម្មវិធីទូរស័ព្ទ by ប្រាក់ សុភី on ខែធ្នូ 30, 2008


ខ្ញុំរៀនប្រើ RAW HTML

៥០ Icon Sets ដ៏ស្រស់ស្អាត់ប្រចាំឆ្នាំ២០០៨

Posted in ពត៌មាន, សិល្បៈ by ប្រាក់ សុភី on ខែធ្នូ 26, 2008

 

ថ្ងៃនេះរុករកមេរៀន ស្រាប់តែប្រទះឃើញ គេហទំព័រមួយបានប្រមួលផ្តុំ Icon sets ដស្រស់ស្អាត់ ពីគេហទំព័រ 50 ផ្សេងៗ 

សូម​ Copy មកចែកគ្នាហើយ!! សូមទាញយក Icons ទាំងនេះដោយរីករាយ ហាហា! ភាគច្រើនឥតគិតលុយទេ…

Free Icon Sets

1. OldSchool Icon Set

Free icon set


2. Free Hand Drawn Doodle Icon Set for Bloggers

Free icon set


3. Milky icon set

Free icon set


4. Archigraphs Porcelain Icons

Free icon set


5. I-KID ICONS FOR IPHONE

Free icon set


6. Socialize Icons

Free icon set


This free icons set contains all the most popular social icons, placed inside a sticker, making them easy to use in all kinds of projects. Although initially intended to be used by bloggers, these icons go beyond that and can be used in almost any website. This free icon set contains 12 high quality, free icons in these sizes: 16×16px, 32×32px, 48×48px, 64×64px and 128×128px and 32-bit transparency PNG file format.

7. Distortion Icons

Free icon set


Unique, good looking and useful grungy sticker icon set with background in brick red color and white.

8. Merry Christmas Icons

Free icon set


These snowing free icons contain the most recognizable Christmas items. Bring that unique feeling that only snow brings to your websites and blogs. The “Merry Christmas” free icons set contains 12 high quality, free icons in these sizes: 16×16px, 32×32px, 48×48px, 64×64px and 128×128px and 32-bit transparency PNG file format.

9. Coquette Icons

Free icon set


This playful free icon set contains curvy and colorful free icons made with one goal, to get all the affection to your projects. These free icons flirt with style! “Coquette” free icon set contains 50 high quality, free icons in these sizes: 16×16px, 32×32px, 48×48px, 64×64px and 128×128px and 32-bit transparency PNG file format.

10. Turqua 3d Isometric Vector Icon Pack

Free icon set


A full set of 30 3d isometric vector icons. The icons are in both editable Illustrator 8 EPS and SVG formats.

11. Fugue Icons/a>

Free icon set


1000 icons are included in PNG format (16×16 pixel).

12. Free Glossy Blogging Icons Set for Bloggers

Free icon set


There are total 12 shiny and modern icons for your blogs. It comes with 3 sizes, 24×24, 36×36 and 48×48 in png format.

13. Free Glossy Blogging Icons Set for Bloggers

Free icon set


128 glossy Icons available in 48×48px. Some of the main Social Media Icons are included such as: Design Float, Digg, Delicious, Furl, Technorati, Flickr, Stumble Upon, Twitter & Many more…

14. Finance and Applications Icon Set

Free icon set


This set contains 59 raster and vector icons, designed by Icon Eden. The set includes icons in .png, .icns and .ico-formats. An .EPS vector file is available as well.

15. Liquidicity

Free icon set


16. Free Vector Icon Set 1

Free icon set


The first part of the set contains 25 scalable Illustrator format icons.

17. Web browsers icon set

Free icon set


18. Asp.net Icons

Free icon set


Here is a site offering a full set of professionally designed icons for web applications for free.

19.Cult-foo icon set

Free icon set


Set of 50 icons at .PNG format for public usage.

20. Validation Icon Set

Free icon set


Free Validation “w3c” Icons to download and use.

21. Web 2.0rigami

Free icon set


15 origami icons in a variety of sizes in transparent pngs, and the PSD and EPS files.

22. Circular Icons

Free icon set


Circular is a themed collection of 100+ 16×16 icons. The icons are available as a zip download of alpha transparent png’s.

23. Phuzion

Free icon set


This pack contains 150 icons in total which look best in their original size (256×256px).

24. Free web development icons

Free icon set


Icojoy team’s new 24×24 free icon set in web 2.0 style

25. Simplicio

Free icon set


The set contains 78 free icons in .png and .ico including AI which can be useful for both corporate and personal setting.

26. Web 2 Icons

Free icon set


23 freeware “iPhone-like” icons of Web 2 Social Bookmarks and Networks for use in blogs, websites, desktops, softwares.

27. DSLR lens Icon

Free icon set


28. Pirates Theme icon collection

Free icon set


29. Feed Me Animals

Free icon set


A Free RSS Feed Vector Icon Set.

30. Ecommerce Icons

Free icon set


32 free icons to use or remix in your eCommerce projects complete with master SVG file.

31. Practika

Free icon set


A free set of 11 practical and useful high-quality icons.

32. Website Icons

Free icon set


33. Glossy Member Icons

Free icon set


34. Aeon

Free icon set


35. RSS feed

Free icon set


36. Nice ‘n’ Simple Subscribe Badges

Free icon set


37. DESIGN for: psdbox.pl

Free icon set


38. Drop Box Icon

Free icon set


39. Green and blue

Free icon set


Desktop & Dock Icons

40. Onibari Leopard Made

Free icon set


41. Carbon Gloss

Free icon set


A set of over 90 original dock icons in .png format. Compatible with your Mac or PC, and virtually all dock applications that use .png files.

42. De Freu. -Icon Pack

Free icon set


41 PNG and ICO Fileformat Icons + Matching Wallpaper.

43. iMod for Dock

Free icon set


149 icons for your dock

44. KIDAUBIS CHINESE WIND ICON

Free icon set


45. iLeopard Icon Pack SE

Free icon set


46. Qure for Adobe Creative Suite

Free icon set


47. Colorabo

Free icon set


48. ZeroOne

Free icon set


49. Made Of Wood

Free icon set


50. Paper Clip

Free icon set៥ Free PHP Web Hosting Service

Posted in ពត៌មាន by ប្រាក់ សុភី on ខែធ្នូ 25, 2008

 

ក្នុងអត្ថបទនេះ ខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នករាល់គ្នា នូវ Free web hosting Service ដែលខ្ញុំចាប់រម្មណ៍ចំនួន៥ ។ វាមានលក្ខណះពិសេសជាច្រើនគួអោយ​ចាប់អារម្មណ៍ ដួចជា យើងអាច Access តាម FTP , PHP and MySql support ហើយអាចយក domain របស់ប្រើក៏បាន និង​មាន Free Subdomains ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៏គឺអាចសាកល្បងបានដោយមិនអស់លុយ….

1. 000WebHost

000WebHost provides one of the most reliable and feature-rich web hosting service without advertising. All accounts come with 500 MB disk space, 100 GB data transfer and PHP and MySql database support.

Main service features
Here is detailed list of what hosting service supports:

– 500 MB Disk Space
– 100 GB Data Transfer
– PHP with MySQL Database Support
– Instant Activation
– FTP Support
– 99.9% Uptime
– No Advertisements

 000WebHost

2. Zymic

Zymic.com offers one of the most reliable and feature packed free web hosting services on the net. Service include PHP/MySQL, free domain names, Ad-free hosting and an overly generous disk and transfer allowance.

Main service features
Here is detailed list of what hosting service supports:

– 5 GB
– 50 GB Data Transfer
– PHP 5 Support, 5 mySQL databases
– FTP access
– 99.9% Uptime
– No Advertisements

 Zymic

3. 110MB Hosting

110MB Hosting is another Ad-free web hosting service which offers a lot of interesting features for your websites such as PHP and MySql support:

Main service features
Here is detailed list of what hosting service supports:
– 5 GB Space
– PHP 5 and MySql Support
– FTP (chmod enabled)
– Your Own Domain Hosting
– Free subdomain (yourdomain.110mb.com)
– 99.9% Uptime
– No Advertisements

 110MB Hosting

4. Sitesfree

Sitesfree is another good free hosting services which offers some interesting basic features to host your website for free (included PHP and MySql support).

Main service features
Here is detailed list of what hosting service supports:

– 500Mb
– 7 GB Data Transfer
– PHP 5 Support, 5 mySQL databases
– Free sub domain (yourname.sitesfree.com)
– Ability to host your own domains
– FTP access
– 99.9% Uptime
– No Advertisements

 Sitesfree

5. Your Free Hosting

YourFreeHosting.net is a new and fast provider of free web hosting. All accounts come with a easy to use control panel that makes it very simple to manage your web site and files. Your free account comes with PHP, 5 MySQL databases, 5GB of disk space & 50GB of bandwidth and more. You have the choice of using your own domain name if you wish or you can choose a free subdomains.

Main service features
Here is detailed list of what hosting service supports:

– 5GB Disk Space
– 50GB Bandwidth
– PHP 4 Support, 5 mySQL databases
– Instant activation
– Domain Name Support
– Custom subdomain: yourname.yourfreehosting.net
– File Manager
– 24/7 Technical Support
– Full FTP Access
– 99.9% Uptime
– No Advertisements

Tagged with: , ,

Norton Internet Security 2009.16.0.0.125 (OEM) No Crack Needed-Full Version

Posted in 103 by ប្រាក់ សុភី on ខែធ្នូ 24, 2008


សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយក

Speed Up Your Loving PC ( The Best Software I’ve Ever Seen in My Life !!)

Posted in កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ by ប្រាក់ សុភី on ខែធ្នូ 24, 2008


សូមទាញយកទីនេះ

មរណភាពរបស់លោក​ កេង វ៉ាន់សាក់ ត្រូវបានគេផ្សាយតាមទូរទស្សន៍

Posted in ពត៌មាន by ប្រាក់ សុភី on ខែធ្នូ 23, 2008

វាជាដំដឺង​ ដ៏ក្រៀមក្រមសំរាប់ខ្មែរគ្រប់រូប ដែលបានបាត់បង់វិរះជនអក្សរសាស្រ្តដ៏ឆ្នើម ​ដំណឹងនេះបានជ្រួលជ្រាបតិចតួចណាស់​ដល់ប្រជាជនធម្មតា។ ព្រោះមរណភាពរបស់លោកមិនបានចាកផ្សាយតាមកញ្ចកទូរទស្សន៍ និង​វិទ្យុមួយចំនួនធំក្នុងស្រុកខ្មែរ រហួតដល់ថ្ងៃចន្ទ័ ម្សិលមិញទើមឰ​លោក ហ៊ុន សែនលើកឡើងពីមរណភារបស់លោក ហើយព្រឹកមិញនេះ មុនចេញមកធ្វើការ ខ្ញុំឃើញ ទួរទស្សន៍បាយ័ន បានចាក់ផ្សាយប្រវត្តរបស់សាស្រ្តាចារ្យកេងវ៉ាន់សាក់។ គិតទៅលោកទទួលមរណភាពជិតមួយអាទិត្យហើយទើប​ឃើញចាកផ្សាយ។

កំណាព្យដ៏មានន័យរបស់ក្រុមអប្សារាលែងខ្លួន

Posted in ពត៌មាន by ប្រាក់ សុភី on ខែធ្នូ 20, 2008
absara1

Absara Poem

សូមចុចលើរូបដើម្បីមើលអត្ថន័យកំណាព្យabsara2

អប្សាសាថោកទាប????

Posted in ពត៌មាន by ប្រាក់ សុភី on ខែធ្នូ 19, 2008

 

absara

absara

វាជារឿងមួយខ្មាស់អៀនបំផុតសំរាប់អ្នកចេះដឹង ហើយយកចំនេះរបស់ខ្លួនទៅបំផ្លាញ់វប្បធម៌ជាតិ។ ពិតជាល្អណាស់សំរាប់អស់លោក ដែល​មាន​​​កំនិតបំផ្លាញខ្លួនបែបនេះ។

Unit PNG Fix សំរាប់ Fix PNG Image

Posted in Javascript by ប្រាក់ សុភី on ខែធ្នូ 16, 2008

 

Unitastical! [UnitLogo.png]

សំរាប់អ្នកបង្កើតគេហទំព័រប្រជាធ្លាប់ជួបបញ្ហាហើយមើល​ទៅ ជាមួយ IE6 ប្រសិនបើយើងប្រើរូបភាពដែលមានកន្ទុយ PNG ហើយ​ដាក់វាអោយ transference គឺវាមិនធ្វើអោយរូបភាព Transference ដូច Firefox, Safari, Chrome or IE7នោះទេ។  តែជាមួយ Unit PNG Fix គឺគ្មានបញ្ហាទេ។

Unit PNG Fix មានទំហំប្រហែលតែ 3KB តែមានសមត្ថភាពធ្វើអោយរូបភាព PNG មានលក្ខណះ​ Transference សំរាប់ IE6 ដូច​ជា​ Firefox..។ មិនត្រឹមតែរូបភាពធម្មតានោះទេ វាក៏អាចធ្វើអោយ Background Transference ផងដែរ និយាយទៅគ្រប់ រុប PNG ទាំងអស់។

សំរាប់ការ ដំឡើងវាគឺងាយដូចបកចេកអញ្ចឹង!

!–[if lt IE 7]>
        <script type=”text/javascript” src=”unitpngfix.js”></script>
<![endif]–>

គ្រាន់តែយើងដាក់កូដខាងលើចន្លោះ tag <head></head> ជាការស្រេច។

សូមទាញយក Unit PNG Fix ។​ ពត៏មានលំអិតសូមចូលទៅ​​ Unit Interactiv: Labs

%d bloggers like this: