ចែក​រំលែក​គំនិត​ និង​ចំណេះដឹង​ជាមួយគ្នា

ពិតជាបានសំរេចហើយ!

Posted in កុំព្យូទ័រ, ចំណេះដឹង, ពត៌មាន by ប្រាក់ សុភី on ខែមករា 23, 2009
អានេះហើយដែលខ្ញុំតាមរកជាយួរ តែថ្ងៃនេះបានជួបហើយ ហាហា! នោះគឺ ការសរសេ Source code
នៅក្នុង WordPress ហើយមាន hightlight តាមប្រភេទកូដរបស់វាដូច៖ 
cpp, css, delphi, html, java, jscript, php, python, ruby, sql, vb, xml, csharp
ឧទាហរណ៍:
Code HTML
<html>
<head>
	<link type="text/css" rel="stylesheet" href="Styles/SyntaxHighlighter.css"></link>
<script language="javascript" src="js/shCore.js"></script>
<script language="javascript" src="js/shBrushCSharp.js"></script>
<script language="javascript" src="js/shBrushXml.js"></script>
<script language="javascript">
dp.SyntaxHighlighter.ClipboardSwf = 'js/clipboard.swf';
dp.SyntaxHighlighter.HighlightAll('code');
</script>
</head>
<body>
<pre name="code" class="xhtml:nocontrols:firstline&#91;10&#93;">
 <input type="text" name="dsad" /></pre>
</body>
</html>

Code CSS:


#test{
  font-size:13px;
  border:1px solid #ccc;
}
PHP Code:
function sum(a, b)
{
   return a+b;
}

Code Javascript


function sum(a, b)
{
  return a+b;
}
Tagged with:
%d bloggers like this: