ចែក​រំលែក​គំនិត​ និង​ចំណេះដឹង​ជាមួយគ្នា

Ajaxloader

Posted in ពត៌មាន by ប្រាក់ សុភី on ខែ​កុម្ភៈ 12, 2009

ajax-loader

ajax-loader1

Bar Ajax loader

 

37

នេះជាគេហទំព័រដែលអោយយើង​ទាញយក Style Ajaxloader ដែលយើងបានឃើញ គេប្រើជា​ញឹកញាប់ក្នុងគេហទំព័រ នៅពេលដែល​យើងចុចលើតំណរអ្វីមួយ ហើយត្រូវការរង់ចាំ រហូតដល់ទិន្នន័យបានបង្ហាញចេញមក​។ ការដែលយើងរងចាំនោះ គឺ​ឃើញមានសញ្ញា load ចេញ​មក​(ដូចរូបខាងលើ) ដែលបញ្ចាក់ប្រាប់ថា សូមរងចាំបន្តិច នោះជារូបភាព GIF Animation គឺយើងអាចរចនាវាតាម កម្មវិធីជាច្រើន​។ តែគេហទំព័រទាំងនេះគ្រានចំនាយពេលមួយរយៈពេលខ្លី គឺលោក​អ្នកអាច​រើស​យករូបណាមួយ ហើយជ្រើសរើស​យក​ពណ៏តាមចិត្តចង់បាន រូចហើយ Generate វានោះលោកអ្នក នឹងឃើញរូប​បង្ហាញ​ចេញមក ប្រសិនបើចង់បានសូមទាញយកវាសំរាប់ប្រើថៃ្ងក្រោយ។ 

http://www.ajaxload.info/    ផ្តល់ជួន Ajax loader ជាលក្ខណៈ 2d ។

 

ajaxload.info

ajaxload.info

http://preloaders.net ផ្តល់ជួន Ajax loader ជាលក្ខណៈ 2d  និង 3d។

 

ajax_com

Preloaders.net

 

Tagged with: , ,
%d bloggers like this: