ចែក​រំលែក​គំនិត​ និង​ចំណេះដឹង​ជាមួយគ្នា

សាកល្បង Ajax ជាមួយភាសា Server-Side PHP

Posted in កម្មវិធីទូរស័ព្ទ by ប្រាក់ សុភី on ខែមករា 31, 2009

Source Code

Ajax មកពីពាក្យ Asynchronous JavaScript and XML វាមានដើមកំនើតក្នុង ឆ្នាំ2005 សូមមើលអត្ថបទរបស់លោក Jesse James Garrett។Ajax បានធ្វើអោយ Web Application មានការពេញនិយមជាង Desktop Application នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ព្រោះវាអាចភ្ជាប់ទៅកាន់ Sever ដោយមិនចាំបាច់ Refresh Page ដូចជាភាសា Server-Side(PHP, ASP.NET, JSP…)។

សូមមិនរៀបរាប់ច្រើនទេអំពី Ajax សូមើល http://www.w3schools.com បន្ថែម។ ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍ ពីការប្រើប្រាស់ Ajax សង្ឃឹមថានេះ ជាឧទាហរណ៍មួយជួយបង្ហាញផ្លូវដល់អ្នកដែលចង់ស្វែងយល់អំពី Ajax។

dknowknow

១ បង្កើត index.html

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
  <title>AJAX with PHP: Quickstart</title>
  <script type="text/javascript" src="ajax.js"></script>
	<style type="text/css">
		.message{
			color:red;
		}
	</style>
 </head>
 <body onload='process()'>
  សូមបញ្ចួលឈ្មោះត្រង់នេះ: 
  <input type="text" id="myName" />
  <div id="divMessage" class="message"></div>
 </body>
</html>

សំរាប់បង្ហាញ message ពី ajax សូមមើលរូប ខាងក្រោម

 

div message

២បង្កើត ajax.js

/*
*author: PRAK Sophy
*email: sophy.prak@gmail.com
*website: https://kooms.wordpress.com
*/
// រក្សាទុក XMLHttpRequest object ក្នុង xmlHttp variable ពី function createXmlHttpRequestObject()
var xmlHttp = createXmlHttpRequestObject(); 

// function ចាប់យក XMLHttpRequest object ពី browser
function createXmlHttpRequestObject() 
{	
 // will store the reference to the XMLHttpRequest object
 var xmlHttp;
 // ប្រសិនបើយើងដំណើការលើ Internet Explorer
 if(window.ActiveXObject)
 {
  try
  {
   xmlHttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  }
  catch (e) 
  {
   xmlHttp = false;
  }
 }
 //សំរាប់ Mozilla ឬ browsers ផ្សេងទៀត
 else
 {
  try 
  {
   xmlHttp = new XMLHttpRequest();
  }
  catch (e) 
  {
   xmlHttp = false;
  }
 }
 // return ការបង្កើត object ឬ បង្ហាញសារ error ប្រសិនបើយើងមិនអាចបង្កើត xmlHttp
 if (!xmlHttp)
 
  alert("មិនអាចបង្កើត XMLHttpRequest object.");
 else 
  return xmlHttp;
}

// បង្កើត asynchronous HTTP request ដោយប្រើ XMLHttpRequest object 
function process()
{
 //ដំណើរការប្រសិនបើ xmlHttp object មិនរវល់
 if (xmlHttp.readyState == 4 || xmlHttp.readyState == 0)
 {
  // ចាប់យកឈ្មោះដែលបានបញ្ចួលដៅយអ្នកប្រើប្រាសពី form
  name = encodeURIComponent(document.getElementById("myName").value);
  // ប្រតិបត្តការ firstajax.php page ពី server
  xmlHttp.open("GET", "firstajax.php?name=" + name, true); 
  // define the method to handle server responses
  xmlHttp.onreadystatechange = handleServerResponse;
  // make the server request
  xmlHttp.send(null);
 }
 else
  // ប្រសិនបើ connection ជាប់រវល់ វានឹងព្យាយាមម្តងទឿត បន្ទាប់ពី ១ វិនាទីក្រោយមក 
  setTimeout('process()', 1000);
}

// executed automatically when a message is received from the server
// ដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្ត ពេលដែលសាត្រូវបានបញ្ជួនពី Server
function handleServerResponse() 
{
 // ដំណើការ ប្រសិនបើ transaction ត្រូវបានបំពេញចប់
 if (xmlHttp.readyState == 4) 
 {
  // status of 200 indicates the transaction completed successfully
	//status = 200 មានន័យថា Transaction បានបញ្ចប់ដោយជោកជ័យ
  if (xmlHttp.status == 200) 
  {
	 //ចំលងចេញ XML ទទួលបានពី server
   xmlResponse = xmlHttp.responseXML;
   // បានជា document element (the root element) of the XML structure
   xmlDocumentElement = xmlResponse.documentElement;
   // get the text message, which is in the first child of
   // the the document element
   helloMessage = xmlDocumentElement.firstChild.data;
   // update the client display using the data received from the server
   document.getElementById("divMessage").innerHTML = 
                      '<i>' + helloMessage + '</i>';
   // restart sequence
   setTimeout('process()', 1000);
  } 
  // a HTTP status different than 200 signals an error
  else 
  {
   alert("មានបញ្ហាកើតឡើងនៅពេលដែល access​ ទៅកាន់ server: " + xmlHttp.statusText);
  }
 }
}

៣ បង្កើត file firstajax.php
ជា PHP Script នៅផ្នែក Server-side ajax អាចដំណើការបាន ដោយពឹងផ្អែកទៅ ផាសា Server-Side។
ត្រូវបានហៅមកប្រើដោយកូដ javascript ក្នុង ajax.js នៅផ្នែក Client-Side ។

<?php
// we'll generate XML output
header('Content-Type: text/xml');
// generate XML header
echo '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>';
// create the <response> element
echo '<response>';
 
// retrieve the user name
$name = $_GET['name'];
// generate output depending on the user name received from client
$userNames = array('KOOMS', 'SOPHY', 'AROCORE', '4KHMER', 'YODA');
if (in_array(strtoupper($name), $userNames))
 echo 'សូស្តី ' . htmlentities($name) . '!';
else if (trim($name) == '')
 echo 'អាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេ តើអ្នកឈ្មោះអី?';
else
 echo htmlentities($name) . ', ខ្ញុំមិនស្គាល់អ្នកទេ';
// close the <response> element
echo '</response>';
?>

Source Code

Tagged with: , , ,

បង្កើត Pagination ជាមួយ PHP និង​ Mysql

Posted in HTML, php by ប្រាក់ សុភី on ខែមករា 29, 2009

pagination-main

វិធីបំបែកទំព័រចេញ​ជា​ផ្នែកៗ ជាគំនិតមួយដែលកំពុងពេញនិយម សំរាប់អ្នកបង្កើត​ និង រចនា គេហទំព័រ។ វិធីនេះភាកច្រើន គេប្រើនៅពេលដែលទាញទិន្នន័យចេញពី Database ហើយទិន្នន័យនោះមានចំនួនច្រើន គេត្រូវបំបែកវា​ដាក់ជាច្រើនទំព័រ ដើម្បីងាយមើល និងធ្វើអោយគេហទំព័រដំណើរការលឿនទៀតផង។

ខាងក្រោមនេះជាការបង្ហាញពីការ បំបែកទំព័រជាផ្នែកៗ ជាមួយភាសា PHP និង​ Mysql ដែលខ្ញុំបានប្រើជាមួយ គំរោងរបស់ខ្ញុំកន្លងមក។

១.បង្កើត Database និង Table

ដំបូងយើងត្រូវមាន Database រូចហើយត្រូវបង្កើត Table ។ ខ្ញុំបង្កើតដាតាបេស មួយឈ្មោះ learnphp ហើយ table ឈ្មោះ product

CREATE TABLE `product` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`name` varchar(50) NOT NULL default ”,
`price` decimal(10,2) NOT NULL default ‘0.00’,
`on_promotion` tinyint(4) NOT NULL default ‘0’,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=57 ;

រូចបញ្ចូលទិន្នន័យខាងក្រោមនេះ(សូមបញ្ជាក់លោកអ្នកអាចបញ្ចួលវាអោយច្រើនជានេះក៏បានដែរ)
INSERT INTO `product` (`id`, `name`, `price`, `on_promotion`) VALUES
(1, ‘Santa Costume’, ‘14.99’, 0),
(2, ‘Medieval Lady’, ‘49.99’, 1),
(3, ‘Caveman’, ‘12.99’, 0),
(4, ‘Costume Ghoul’, ‘18.99’, 0);

២. បង្កើត file ‘config.php’
file នេះបានកំនត់ Constant មួយចំនូនដែលចាំបាច់ភ្ជាប់ទៅកាន់ Database

<?php
// defines database connection data
define('DB_HOST', 'localhost');//host name
define('DB_USER', 'root');// Database user
define('DB_PASSWORD', '');//database password
define('DB_DATABASE', 'learnphp'); //database name
// defines the number of visible rows in grid
define('ROWS_PER_VIEW', 10);//ចំនូនដែលត្រូវបង្ហាញក្នុង ទំព័រនីមួយៗ
?>

៣. បង្កើត Class ‘database.class.php’
class នេះមានទូនាទីទាញយក ទិន្នន័យពី database, កំនត់ចំនួន Product ដែលត្រូវបង្ហាញ និងចំនួនទំព័រដែលត្រូវបំបែកចេញ។
ប្រហែលប្លែកពីអ្នករាល់គ្នាធ្លាប់ប្រើហើយមើលទៅ ចំពោះការភ្ជាប់ កាន់ database ខ្ញុំបានប្រើ class Mysqli ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន database។ ព្រោះ Mysqli
មានលក្ខណះជា OOP ហើយងាយស្រូលប្រើ វា support តែ PHP5 ឡើងទៅ។

<?php
/**
*Database class to connect to database
*author: Prak Sophy
*email:sophy.prak@gmail.com
*phone:011735918
*date:28-01-2009
*/
require_once('config.php');
class Database
{
		/*
		 * ចំនួនទំព័រសរុប
		 */
		public $totalPages;
		/*
		 * ចំនួន product
		 */
		public $itemCount;
		/*
		 * ទំព័រដែលត្រូវផ្តល់អោយ
		 */
		public $returnedPage;
		/*
		 * database handler
		 * to use Mysqli Class support php 5.x
		 */
		private $mMysqli;
		/*
		 * Table name to use
		 */
			private $tableName;
		/*
		 * Class Contructor
		 */
	 function __construct($table)
	 {
	  // create the MySQL connection
	  $this->mMysqli = new mysqli(DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD,
	                DB_DATABASE);
	   $this->tableName = $table;
	  // call countAllRecords to get the number of grid records
	  $this->itemCount = $this->countAllRecords();
	 }

	 // class destructor, closes database connection
	 function __destruct()
	 {
	  $this->mMysqli->close();
	 }
	 /*
	  * count all products
	  * @return number of product rows
	  */
	 private function countAllRecords()
	 {
	  		// Query select count product
	  		$query = "SELECT COUNT(*) FROM $this->tableName";
	  		if ($result = $this->mMysqli->query($query))
   		{
   			 $row = $result->fetch_row();
   			 $result->close();
   		}
   		return $row[0];
	 }
	 public function readPages($page)
	 {
	 	// create the SQL query that returns a page of products
  	$query = $this->createSubpageQuery("SELECT * FROM $this->tableName", $page);
  	if ($result = $this->mMysqli->query($query))
  	{
  		$i=0;
  		while($rows = $result->fetch_assoc())
  		{

  			$row[$i]['id'] = $rows['id'];
  			$row[$i]['name'] = $rows['name'];
  			$row[$i]['price'] = $rows['price'];
  			$row[$i]['on_promotion'] = $rows['on_promotion'];
  			$i++;
  		}
  		//return row of product
  		return $row;
  		$result->close();
  	}
	 }
	 private function createSubpageQuery($query,$pageNo)
	 {
	 	// if we have few products then we don't implement pagination
	  if ($this->itemCount <= ROWS_PER_VIEW)
	  {
	   $pageNo = 1;
	   $this->totalPages = 1;
	  }
	  // else we calculate number of pages and build new SELECT query
	  else
	  {
	   $this->totalPages= ceil($this->itemCount / ROWS_PER_VIEW);
	   $start_page = ($pageNo - 1) * ROWS_PER_VIEW;
	   $query.= ' LIMIT ' . $start_page . ',' . ROWS_PER_VIEW;
	  }
	  // save the number of the returned page
	  $this->returnedPage = $pageNo;
	  // returns the new query string
	  return $query;
	 }
}
?>

៤. បង្កើត file ‘product.php’ ដើម្បី test class ‘database.class.php’

<style type="text/css">
	a span{
		margin-left:2px;
	}
</style>
<?php
require_once 'database.class.php';
//request page number
$page = intval($_REQUEST&#91;'page'&#93;);
//page number 0 or less than 0
if($page <= 0)
	$page =1;
$products = new Database('product');
//read page and get products
$rows = $products->readPages($page);
//Write pagination
echo 'Pages:';
for($i=1; $i <= $products->totalPages; $i++)
{
	echo '<a href="products.php?page='.$i.'"><span>'.$i.'</span></a>';
}
?>
<table border="1" cellspacing="0" width="400">
<thead>
<th>Id</th>
<th>Name</th>
<th>Price</th>
</thead>
</tbody>
<?php
if(count($rows )>0)
{
	foreach ($rows as $row )
	{
		echo '<tr><td>'.$row['id'].'</td>';
		echo '<td>'.$row['name'].'</td>';
		echo '<td>'.$row['price'].'</td></tr>';
	}
}
?>
</tbody>
</table>

ទាញយកកូដទាំងមួល

Tagged with: ,

ពិតជាបានសំរេចហើយ!

Posted in កុំព្យូទ័រ, ចំណេះដឹង, ពត៌មាន by ប្រាក់ សុភី on ខែមករា 23, 2009
អានេះហើយដែលខ្ញុំតាមរកជាយួរ តែថ្ងៃនេះបានជួបហើយ ហាហា! នោះគឺ ការសរសេ Source code
នៅក្នុង WordPress ហើយមាន hightlight តាមប្រភេទកូដរបស់វាដូច៖ 
cpp, css, delphi, html, java, jscript, php, python, ruby, sql, vb, xml, csharp
ឧទាហរណ៍:
Code HTML
<html>
<head>
	<link type="text/css" rel="stylesheet" href="Styles/SyntaxHighlighter.css"></link>
<script language="javascript" src="js/shCore.js"></script>
<script language="javascript" src="js/shBrushCSharp.js"></script>
<script language="javascript" src="js/shBrushXml.js"></script>
<script language="javascript">
dp.SyntaxHighlighter.ClipboardSwf = 'js/clipboard.swf';
dp.SyntaxHighlighter.HighlightAll('code');
</script>
</head>
<body>
<pre name="code" class="xhtml:nocontrols:firstline&#91;10&#93;">
 <input type="text" name="dsad" /></pre>
</body>
</html>

Code CSS:


#test{
 font-size:13px;
 border:1px solid #ccc;
}
PHP Code:
function sum(a, b)
{
  return a+b;
}

Code Javascript


function sum(a, b)
{
 return a+b;
}
Tagged with:
%d bloggers like this: