ចែក​រំលែក​គំនិត​ និង​ចំណេះដឹង​ជាមួយគ្នា

Rapidshare Auto Downloader

Posted in កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ by ប្រាក់ សុភី on ខែ​ឧសភា 13, 2008

rapidshare-auto-downloader.jpg
Description:
Rapidshare since changed their Captcha Images so the program above became unuseable. Though, some very nice members of a german community made it possible again:
– Enter any Link from rapidshare.com oder .de and many other hosters
– Get a full automatic download from rapidshare (it recognises every code by itself)
– Automatically get a new IP after a Rapidshare Download is finished (can be turned off)
–> Everything fully automatic, no need to stay at PC the whole Time

With the pack, I created a small readme.pdf . Please go through all the steps one by one. It uses ABBY Finereader to recognise the code.

Here’s a list of all supported Routers: routercontrol.de (url)
For all modem users, there is a good way for you to get a new IP, the way is included in readme.pdf

There are a few background information in the first thread. I can give help for Routercontrol, USDownloader and ABBYY but I don’t have a modem, I will do what I can to help you.

Download.

%d bloggers like this: