ចែក​រំលែក​គំនិត​ និង​ចំណេះដឹង​ជាមួយគ្នា

Google interview questions

Posted in ពត៌មាន by ប្រាក់ សុភី on ខែមករា 27, 2010

ខាង​ក្រោម​ជា​សំណួរ​ដែល​ពិបាក ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ក្នុង​ការ​សំភាស​របស់ Google។ ប្រសិន​បើមាន​បង​ប្អូន​ណា​អាច​ឆ្លើយ​បាន​មាន​ន័យ​ថា​នឹង​មាន​សមត្ថ​ភាព​ធ្វើការ​ ជាមួយ​ Google ហើយ៖

You have to get from point A to point B. You don’t know if you can get there. What would you do?

Imagine you have a closet full of shirts. It’s very hard to find a shirt. So what can you do to organize your shirts for easy retrieval?

What method would you use to look up a word in a dictionary?

Every man in a village of 100 married couples has cheated on his wife. Every wife in the village instantly knows when a man other than her husband has cheated, but does not know when her own husband has. The village has a law that does not allow for adultery. Any wife who can prove that her husband is unfaithful must kill him that very day. The women of the village would never disobey this law. One day, the queen of the village visits and announce that at least one husband has been unfaithful. What happens?

You have eight balls all of the same size. 7 of them weigh the same, and one of them weighs slightly more. How can you fine the ball that is heavier by using a balance and only two weighings?

How do you cut a rectangular cake into two equal pieces when someone has already taken a rectangular piece from it? The removed piece an be any size or at any place in the cake. You are only allowed one straight cut.

How many piano tuners are there in the entire world?

What gives you joy?

Mike has $20 more than Todd. How much does each have given that combined they have $21 between them. You can’t use fractions in the answer. Hint: This is a trick question, pay close attention to the condition)

How many times a day a clock’s hands overlap?

Two MIT math graduates bump into each other. They hadn’t seen each other in over 20 years.
The first grad says to the second: “how have you been?”
Second: “Great! I got married and I have three daughters now”
First: “Really? how old are they?”
Second: “Well, the product of their ages is 72, and the sum of their ages is the same as the number on that building over there..”
First: “Right, ok.. oh wait.. I still don’t know”
second: “Oh sorry, the oldest one just started to play the piano”
First: “Wonderful! my oldest is the same age!” Problem: How old are the daughters?

If you look at a clock and the time is 3:15, what is the angle between the hour and the minute hands? (The answer to this is not zero!)

Four people need to cross a rickety rope bridge to get back to their camp at night. Unfortunately, they only have one flashlight and it only has enough light left for seventeen minutes. The bridge is too dangerous to cross without a flashlight, and it’s only strong enough to support two people at any given time. Each of the campers walks at a different speed. One can cross the bridge in 1 minute, another in 2 minutes, the third in 5 minutes, and the slow poke takes 10 minutes to cross. How do the campers make it across in 17 minutes?

If the probability of observing a car in 30 minutes on a highway is 0.95, what is the probability of observing a car in 10 minutes (assuming constant default probability)?

In a country in which people only want boys, every family continues to have children until they have a boy. if they have a girl, they have another child. if they have a boy, they stop. what is the proportion of boys to girls in the country?

You have an empty room, and a group of people waiting outside the room. At each step, you may either get one person into the room, or get one out. Can you make subsequent steps, so that every possible combination of people is achieved exactly once?

សូម​ជួយ​រក្សា MySQL ផង

Posted in ពត៌មាន by ប្រាក់ សុភី on ខែមករា 5, 2010

In April 2009, Oracle announced that it had agreed to acquire Sun. Since Sun had acquired MySQL the previous year, this would mean that Oracle, the market leader for closed source databases, would get to own MySQL, the most popular open source database.

ខាងលើ​​ជា​អត្ថ​បទ​ដែល​ខ្ញុំ​ដក​ស្រង់​ចេញ​ពី http://www.helpmysql.org ។ តើ​នឹង​មាន​អី​កើត​ឡើង​ប្រសិន​បើ​ Oracle ទិញ SUN ហើយ​ SUN បាន​ទិញ​ MySQL កាល​ពី​ឆ្នាំ​កន្លង់​ទៅ​ ដែល​ជា Open Source database engine ធំជាង​គេ ហើយ​កំពុង​ពេញ​យម​ទៀត​ផង ?

ប្រសិន​ oracle ទិញ​ SUN អញ្ចឹង MySQL ក៏ជា​របស់ Oracle ដែរ ពេល​នោះ Oracle និង​លែងដាក់ MySQL ជា Open Source ទៀត​ហើយ។ ពួក​គេ​និង​ដាក់​លក់​អាជ្ញាប័ណ្ណ សម្រាប់​ការ​ប្រើ MySQL Database។

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​ចង់​អោយ MySQL ស្ថិត​នៅ​ជា Open Source នោះ​គ្រាន់​ចំណាយ​​ពេល​តែ​ប៉ុន្មាន​នាទី​ដើម​ចុះ​ឈ្មោះ​ ​SIGN THE PETITION

%d bloggers like this: