ចែក​រំលែក​គំនិត​ និង​ចំណេះដឹង​ជាមួយគ្នា

Easy Slider jQuery Plugin

Posted in framework, Javascript by ប្រាក់ សុភី on ខែ​មេសា 6, 2009

easy-jqueryDemo

Download Link

Tagged with: ,

Mif.Menu Mootools ContextMenu

Posted in framework, Javascript by ប្រាក់ សុភី on ខែ​មីនា 19, 2009

Mif.Menu ជា Context Menu ដែល​ដំណើរការ​ជាមួយ Mootools library។ វាមាន​ពីរ ស្ទីល  សំរាប់យើង​ជ្រើសរើសគឺ ART style និង shadow style ។​ វាអាច Support បានច្រើន​ level របស់ menu ដូចរូបខាងក្រោម ប្រភេទអាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License.។


contex-menu

Tagged with: , ,

GX Animations Framework

Posted in framework, Javascript by ប្រាក់ សុភី on ខែ​មីនា 18, 2009

gx

GX ជា​ animation framework ដែល​ Support គ្រប់ Web Browser ទាំង វាដំណើការ​ដោយ​ពឹង​ផ្អែក​ជាមួយ JQuery Library ហើយមាន​ទំហំតូច​បំតូច ត្រឹមតែ ១០KB ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​យើង​អាច​យក​ទៅរចនា​ជា Animation ជាមួយ CSS បាន​យ៉ាង​ងាយ វាចេញផ្សាយ​ក្រោម​ អាជ្ញាប័ណ្ណ MIT License

ខាងក្រោម​នេះ​ជាលក្ខណៈមួយចំនួនរបស់ GX

  • Support for animating every CSS property, including integers, colors, opacity and so on
  • Support for Easing Equations (with GX.transitions.js)
  • Support for multi-unit animations
  • Support for relative animations
  • Support for interacting with the animations (queue, cancel, pause and resume support)
  • Support for using “special” values (“show”, “hide”, “toggle”)
  • Support for adding new, customized features
  • 0% Browser sniffing, 100% pure Javascript
  • Respects the Strict Standards and doesn’t generate Javascript/CSS Warnings
  • Completely Cross-Browser (IE 6+, Firefox 2+, Opera 9.25+, Safari 3+, Google Chrome)
Tagged with: ,
%d bloggers like this: