ចែក​រំលែក​គំនិត​ និង​ចំណេះដឹង​ជាមួយគ្នា

បង្កើត Pagination ជាមួយ PHP និង​ Mysql

Posted in HTML, php by ប្រាក់ សុភី on ខែមករា 29, 2009

pagination-main

វិធីបំបែកទំព័រចេញ​ជា​ផ្នែកៗ ជាគំនិតមួយដែលកំពុងពេញនិយម សំរាប់អ្នកបង្កើត​ និង រចនា គេហទំព័រ។ វិធីនេះភាកច្រើន គេប្រើនៅពេលដែលទាញទិន្នន័យចេញពី Database ហើយទិន្នន័យនោះមានចំនួនច្រើន គេត្រូវបំបែកវា​ដាក់ជាច្រើនទំព័រ ដើម្បីងាយមើល និងធ្វើអោយគេហទំព័រដំណើរការលឿនទៀតផង។

ខាងក្រោមនេះជាការបង្ហាញពីការ បំបែកទំព័រជាផ្នែកៗ ជាមួយភាសា PHP និង​ Mysql ដែលខ្ញុំបានប្រើជាមួយ គំរោងរបស់ខ្ញុំកន្លងមក។

១.បង្កើត Database និង Table

ដំបូងយើងត្រូវមាន Database រូចហើយត្រូវបង្កើត Table ។ ខ្ញុំបង្កើតដាតាបេស មួយឈ្មោះ learnphp ហើយ table ឈ្មោះ product

CREATE TABLE `product` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`name` varchar(50) NOT NULL default ”,
`price` decimal(10,2) NOT NULL default ‘0.00’,
`on_promotion` tinyint(4) NOT NULL default ‘0’,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=57 ;

រូចបញ្ចូលទិន្នន័យខាងក្រោមនេះ(សូមបញ្ជាក់លោកអ្នកអាចបញ្ចួលវាអោយច្រើនជានេះក៏បានដែរ)
INSERT INTO `product` (`id`, `name`, `price`, `on_promotion`) VALUES
(1, ‘Santa Costume’, ‘14.99’, 0),
(2, ‘Medieval Lady’, ‘49.99’, 1),
(3, ‘Caveman’, ‘12.99’, 0),
(4, ‘Costume Ghoul’, ‘18.99’, 0);

២. បង្កើត file ‘config.php’
file នេះបានកំនត់ Constant មួយចំនូនដែលចាំបាច់ភ្ជាប់ទៅកាន់ Database

<?php
// defines database connection data
define('DB_HOST', 'localhost');//host name
define('DB_USER', 'root');// Database user
define('DB_PASSWORD', '');//database password
define('DB_DATABASE', 'learnphp'); //database name
// defines the number of visible rows in grid
define('ROWS_PER_VIEW', 10);//ចំនូនដែលត្រូវបង្ហាញក្នុង ទំព័រនីមួយៗ
?>

៣. បង្កើត Class ‘database.class.php’
class នេះមានទូនាទីទាញយក ទិន្នន័យពី database, កំនត់ចំនួន Product ដែលត្រូវបង្ហាញ និងចំនួនទំព័រដែលត្រូវបំបែកចេញ។
ប្រហែលប្លែកពីអ្នករាល់គ្នាធ្លាប់ប្រើហើយមើលទៅ ចំពោះការភ្ជាប់ កាន់ database ខ្ញុំបានប្រើ class Mysqli ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន database។ ព្រោះ Mysqli
មានលក្ខណះជា OOP ហើយងាយស្រូលប្រើ វា support តែ PHP5 ឡើងទៅ។

<?php
/**
*Database class to connect to database
*author: Prak Sophy
*email:sophy.prak@gmail.com
*phone:011735918
*date:28-01-2009
*/
require_once('config.php');
class Database
{
		/*
		 * ចំនួនទំព័រសរុប
		 */
		public $totalPages;
		/*
		 * ចំនួន product
		 */
		public $itemCount;
		/*
		 * ទំព័រដែលត្រូវផ្តល់អោយ
		 */
		public $returnedPage;
		/*
		 * database handler
		 * to use Mysqli Class support php 5.x
		 */
		private $mMysqli;
		/*
		 * Table name to use
		 */
			private $tableName;
		/*
		 * Class Contructor
		 */
	 function __construct($table)
	 {
	  // create the MySQL connection
	  $this->mMysqli = new mysqli(DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD,
	                DB_DATABASE);
	   $this->tableName = $table;
	  // call countAllRecords to get the number of grid records
	  $this->itemCount = $this->countAllRecords();
	 }

	 // class destructor, closes database connection
	 function __destruct()
	 {
	  $this->mMysqli->close();
	 }
	 /*
	  * count all products
	  * @return number of product rows
	  */
	 private function countAllRecords()
	 {
	  		// Query select count product
	  		$query = "SELECT COUNT(*) FROM $this->tableName";
	  		if ($result = $this->mMysqli->query($query))
   		{
   			 $row = $result->fetch_row();
   			 $result->close();
   		}
   		return $row[0];
	 }
	 public function readPages($page)
	 {
	 	// create the SQL query that returns a page of products
  	$query = $this->createSubpageQuery("SELECT * FROM $this->tableName", $page);
  	if ($result = $this->mMysqli->query($query))
  	{
  		$i=0;
  		while($rows = $result->fetch_assoc())
  		{

  			$row[$i]['id'] = $rows['id'];
  			$row[$i]['name'] = $rows['name'];
  			$row[$i]['price'] = $rows['price'];
  			$row[$i]['on_promotion'] = $rows['on_promotion'];
  			$i++;
  		}
  		//return row of product
  		return $row;
  		$result->close();
  	}
	 }
	 private function createSubpageQuery($query,$pageNo)
	 {
	 	// if we have few products then we don't implement pagination
	  if ($this->itemCount <= ROWS_PER_VIEW)
	  {
	   $pageNo = 1;
	   $this->totalPages = 1;
	  }
	  // else we calculate number of pages and build new SELECT query
	  else
	  {
	   $this->totalPages= ceil($this->itemCount / ROWS_PER_VIEW);
	   $start_page = ($pageNo - 1) * ROWS_PER_VIEW;
	   $query.= ' LIMIT ' . $start_page . ',' . ROWS_PER_VIEW;
	  }
	  // save the number of the returned page
	  $this->returnedPage = $pageNo;
	  // returns the new query string
	  return $query;
	 }
}
?>

៤. បង្កើត file ‘product.php’ ដើម្បី test class ‘database.class.php’

<style type="text/css">
	a span{
		margin-left:2px;
	}
</style>
<?php
require_once 'database.class.php';
//request page number
$page = intval($_REQUEST&#91;'page'&#93;);
//page number 0 or less than 0
if($page <= 0)
	$page =1;
$products = new Database('product');
//read page and get products
$rows = $products->readPages($page);
//Write pagination
echo 'Pages:';
for($i=1; $i <= $products->totalPages; $i++)
{
	echo '<a href="products.php?page='.$i.'"><span>'.$i.'</span></a>';
}
?>
<table border="1" cellspacing="0" width="400">
<thead>
<th>Id</th>
<th>Name</th>
<th>Price</th>
</thead>
</tbody>
<?php
if(count($rows )>0)
{
	foreach ($rows as $row )
	{
		echo '<tr><td>'.$row['id'].'</td>';
		echo '<td>'.$row['name'].'</td>';
		echo '<td>'.$row['price'].'</td></tr>';
	}
}
?>
</tbody>
</table>

ទាញយកកូដទាំងមួល

Advertisements
Tagged with: ,

8 ចំលើយ

Subscribe to comments with RSS.

 1. សុភា said, on ខែមករា 29, 2009 at 10:15 ព្រឹក

  ខ្ញុំរកមុខដូចបូសចឹងអាណឹង ហាហា អរគុណដែលបានចែកចាយ ចាំដល់ពេលត្រូវប្រើនឹងមើលម្តងទៀត 😀 ។

 2. ទឹម បឿន said, on ខែមករា 30, 2009 at 2:27 ព្រឹក

  ខាន​ប្រើ​យូរ ដូច​ចង់​ភ្លេច​អស់​ហើយ ហេហេ

 3. kooms said, on ខែមករា 30, 2009 at 3:05 ព្រឹក

  មេចក៏ឆាប់ភ្លេច​ មិនទាន់នឹងរៀនចប់ផងនឹង។ ប្រហែលធ្វើការអ្វីផ្សេងដឹងបានឆាប់ភ្លេច?

 4. រដ្ឋា said, on ខែមករា 30, 2009 at 6:09 ព្រឹក

  អរគុណម្ចាស់ប្លកដែលផ្តល់វិធីល្អៗសម្រាប់ចែកជូនប្រិយមិត្ត។ខ្ញុំបានសាកល្បង ហើយបានឃើញកំហុសមួយក្នុងទំព័រ product.php ត្រង់បន្ទាត់ទី២១ សូមកែដូចនេះ
  21 | echo ‘<
  កែទៅជា៖
  21 | echo ‘
  <

 5. រដ្ឋា said, on ខែមករា 30, 2009 at 6:16 ព្រឹក

  Uh!Oh!
  ម្ចាស់ប្លកជួយប្រាប់អំពីវិធីវាយកូដចូលក្នុងវដប្រេសផង បានទេ?

 6. kooms said, on ខែមករា 30, 2009 at 6:24 ព្រឹក

  អគុណចំពោះការផ្តល់យោបល របស់រដ្ឋា។ សូមទោសដែលខ្ញុំមិនបានរៀបចំ​វាអោយបានត្រឹមត្រូវ អ្នករាល់គ្នាអាចទាញយកវា ហើយកែរលម្អតាមចិត្តចង់​បាន។ សង្ឃឹមថា វានឺងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហា Pagination.
  ចំពោះការសរសេរកូដសូមអាន http://support.wordpress.com/code/

 7. ទឹម បឿន said, on ខែមករា 30, 2009 at 10:54 ព្រឹក

  ខ្ញុំ​មិន​ដែល​ចូលរៀន​ម៉ោង​ភីអេចភី​ទេ ហើយ​បាន​ធ្វើ​តែ Assignment មួយ​គត់ ។ ដល់​អត់​បាន​ប៉ះ​មក​យូរ​ទៀត មិន​ដឹង​វា​ទៅ​ពួន​នៅ​ឯណា​អស់​ទេ ។ គិត​ទៅ​ចំណេះ​អ៊‌ីចឹង​មែន តែ​ចោល​វា ដឹង​ថា​បាត់​ហើយ ហេហេ ។

 8. Bunna said, on ខែ​មីនា 22, 2010 at 4:15 ព្រឹក

  Thank for your pagination code.


ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: