ចែក​រំលែក​គំនិត​ និង​ចំណេះដឹង​ជាមួយគ្នា

Radmin v3.1 Remote Control

Posted in កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ by ប្រាក់ សុភី on ខែ​មេសា 5, 2008


Description:
Radmin (Remote Administrator) is fast and secure remote control and remote access software that enables you to work on a remote computer as if you were sitting right in front of it and access it from multiple places.

Radmin includes full support for Windows Vista (32-bit and 64-bit), file transfer, multi-user text and voice chats, Windows security, Kerberos authentication, 256-bit AES encryption for all data streams, telnet access, multiple monitors support and unique DirectScreenTransfer™ technology. Radmin utilizes the ever-present TCP/IP protocol – the most widespread protocol used in LANs, WANs and the Internet. This means you can access your remote computer from anywhere in the world. R@Dm!n is deployed on thousands of corporate PCs worldwide. Among our clients are companies where R@Dm!n is the standard application for network management.

How It Works
You view the remote computer screen on your own monitor either in a window or full screen. All your mouse movements and keyboard signals are transferred directly to the remote computer. Radmin enables you to work on a remote computer in real time as if you were using its own keyboard and mouse. According to our tests and user feedback, Radmin outperforms all other remote control software in speed, usability and features.

Security and Reliability
Security is absolutely essential for any remote access software. We, at Famatech, are dedicated to providing you the highest security levels possible. Our cryptography engineers are very proud of pushing the technology and keeping Radmin the most secure remote access software available. Radmin user authentication is substantiated by a modified Diffie-Hellman 2048 bit algorithm. Advanced 256-bit AES encryption is always enabled for all data streams being transferred over the network. Other security features include Windows Security, NTLM/Kerberos and Active Directory support. The program checks user permissions as well as IP-filter settings.

Radmin 3 Remote Control Software – Key Features List

>> Full compatibility with Windows Vista
Radmin 3.1 fully supports Windows Vista 32-bit and 64-bit, including User Account Control and Fast User Switching. Radmin Server 3.1 supports Windows Vista/XP/2003/2000 (32-bit) and Windows Vista/XP/2003 (64-bit) operating systems. Radmin Viewer 3.1 supports Windows Vista/XP/2003/2000/ME/98/95/NT4.0 (32-bit) and Windows Vista/XP/2003 (64-bit) operating systems.

>> Highest Speed of Work
Radmin is the fastest remote control software available anywhere. Its new DirectScreenTransfer™ technology uses a video hook kernel mode driver to boost the capture rate to hundreds of screen updates per second. Its special low-bandwidth optimizations lets you work comfortably even on dial-up modem and GPRS connections.

>> Highest Security Level
Radmin works in encrypted mode where all data, screen images, mouse movements and keyboard signals are encrypted using 256-Bit AES strong encryption with randomly generated keys for each connection. For user authentication Radmin can use either Windows security with Active Directory and Kerberos support, or its own security with individual user permissions and secure login/password authentications. Radmin security uses Diffie-Hellman based key exchange with 2048-bit key size. Additional IP filters restrict access to specific hosts and networks.

>> Text and Voice Chat
Text Chat, Voice Chat and Send Message modes, which are new for Radmin version 3, all were developed to help you communicate with a person who operates a remote computer that you are connecting to.

>> Easy to use
Radmin is very user-friendly. Most of our users agree that the major advantage of Radmin is its simplicity. All report that the interface is intuitive and the program is very easy to use. Unlike bloatware, Radmin has no useless ‘value added’ features that makes it difficult to work with, complex to learn, or that crushes its performance.

>> Secure “Drag and Drop” file Transfer with “Delta Copy” feature
With Radmin you can securely drag and drop any files via its Explorer-like interface to or from a remote computer in encrypted mode. Radmin has a feature it uses when copying files that allows updating of only that part of a file which is different on both machines. This feature is called “Delta Copy” since only the difference between files (’delta’) is copied. It lets you continue copying after a network fault from the place where the fault occurred rather than from the beginning. This feature is used automatically when any file is being copied to or from the remote machine.

>> Multiple Connections Support
Radmin supports simultaneous multiple connections to the same remote screen. This means that you can invite your friends or colleagues to view your screen remotely (very handy for conferencing) or you can view or control several remote screens from your own computer’s screen (very handy for remote helpdesk or teaching).

>> Free Technical Support
Famatech supplies FREE technical support to our registered customers. You can send us your technical questions using our Free Online Support Service. We usually solve technical problems within 48 hours. Please, use the English language when contacting Famatech technical support.

Other Features
– Compatibility with Windows Vista and Windows XP multiple user sessions. NEW!
– Radmin Viewer is compatible with Wine (remote control from Linux machines). NEW!
– Transfers remote screens in 2, 4, 16, 256, 65 thousand or 16 million colors. NEW!
– Fully supports the display of animated and alpha-blended remote computer cursors. NEW!
– Mouse wheel support. NEW!
– Special keystroke handling and optional Full keyboard control. NEW!
– Supports high resolution modes (there is no limit to the maximum display resolution).
– Remote screens can be displayed inside a window or full screen with smooth scaling and the original aspect ratio. NEW!
– Multiple monitors support. NEW!
– Two-way clipboard transfer with Unicode support.
– Unlimited phonebook for Radmin connections with an explorer-like interface, folders and drag-and-drop support. NEW!
– Shortcuts from phonebook records to the desktops listed in those phonebook records.
– Scan to find running Radmin Servers. NEW!
– Multilanguage user interface and built-in help.
– Telnet connection mode.
– Shutdown Connection Mode.
– Radmin Server runs only as a service.
– Compatibility with Radmin Server 2.x.
– Five incorrect passwords sequence security delay.
– DNS name and user name info added to the log file. NEW!

What’s New in Radmin 3.1 Remote Control
>> Compatibility:
Support for 64-bit Windows operating systems (Windows XP/2003/Vista 64-bit).
Support for right-to-left languages, namely Arabic and Hebrew.

Homepage:

2 ចំលើយ

Subscribe to comments with RSS.

  1. Lost Drive Blog » Radmin v3.1 Remote Control said, on ខែ​មេសា 5, 2008 at 1:57 ព្រឹក

    […] Tom: […]

  2. petermoses said, on ខែតុលា 19, 2008 at 1:58 ព្រឹក

    You can use radmin over internet using microsoft windows teredo service(peer to peer connectivity) you can check this soft http://www.lanoninternet.com for that..
    Now radmin can work behind NAT/firewall… Much faster since the connection is peer to peer


ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: